Organiskt lärande

den .

sker i grunden långsamt

och är egentligen oberört av någon yttre bedömning, det vill säga om resultaten är bra eller dåliga. Inte heller har det något uppenbart syfte eller mål. Lärandet vägleds bara av känslan av tillfredsställelse över att varje försök känns mindre klumpigt när man undviker ett tidigare, mindre fel som har känts obehagligt eller svårt. Det sker av en medfödd inneboende drivkraft och nyfikenhet. Medfödd men ofta avstannad.

Självbild - handlingsbild & hjärnkartor

den .

Vi agerar i enlighet med vår självbild...

I boken Medvetenhet genom Rörelse publicerad 1967 inleder Moshe Feldenkrais med följande ord:

”Vi handlar i enlighet med vår självbild. Jag äter, går, talar, tänker, ser, älskar osv. i enlighet med hur jag känner när jag utför dessa handlingar. Denna vår självbild kommer till oss dels genom arv, dels genom fostran och till en del genom självstudier…”
Och senare
”… Av de tre aktiva faktorer som utformar vår självbild är det endast självstudier som i någon mån ligger i våra händer…”

under rubrik dynamiken i personligt handlande resonerar han:

"Vi talar, rör oss, tänker och känner var och en på ett sätt som skiljer sig från den andre enligt den bild som formats utifrån livserfarenhet. Vi måste förändra självbilden för vår inre syn för att handla på något annat sätt. Vad som menas här är en dynamisk förändring av vårt beteende och inte ett utbyte av en handling mot en annan. Förändringen i dynamiken av handlingarna förklaras med en ändring av självbilden, en förändring av de olika motivationerna och mobiliseringen av alla de kroppsdelar som deltar i utförandet.

Dessa förändringar är de som kräver skillnader i en viss handling när den utförs av var och en (t.ex. skillnader i handstil, i uttal osv.)

Tonus, muskelspänning & avslappning

den .

Muskelkontraktion är den process varvidmuskel vävnad kontraheras läser jag på Wikipedia

och artikeln fortsätter "Histologiskt består muskelvävnad av muskelfibrer som är mångkärniga, avlånga celler. Cellerna innehåller i sin turmyofibriller som är uppbyggda av sarkomerer. En sarkomer består av aktinfilament (tunna filament), myosinfilament (tjocka filament) med flera proteiner.

Vid rörelser av skelettmuskulaturen kan rörelsen vara viljestyrd eller icke viljestyrd, den neurologiska skillnaden ligger i var nervimpulsen som initierar rörelsen kommer ifrån. Icke viljestyrda rörelser kallas även för reflexer. För att påbörja en kontraktion krävs att en nervimpuls når muskeln.

Två & tre dimensionell perception (varseblivning) - några expriment

den .

Två filmer för att förstå en forskargärning & upptäckter om som är väsentliga för människans upplevelse av omvärlden och hur vi agerar i den.

Gunnar Johansson (1911-1998) var verksam som professor i psykologi vid Uppsala universitet under åren 1956-77.
På fyrtiotalet bedrev han studier vid Stockholms universitet för David Katz Länk[+] som stod gestaltterapin nära, och påbörjade en forskarkarriär som under de närmaste decennierna skulle göra honom till en internationellt välkänd perceptionsforskare. Han hade samröre med Karl Pribram och befinner sig i en forskarkrets som är väsentlig för förståelsen av feldenkraismetodens utformning och praktik. Här är hans dödsruna. Länk[+]

Tag dig tid att titta på dessa två YouTube filmer som på ett pedagogiskt sätt belyser hur vi uppfattar två & tre dimensionell rörelse. De tio punkterna som omtalas i filmerna ska sättas i samband med de fem grundläggande linjerna

Unstable Stability

den .

The Paradox of Unstable Stability

Moti Nativ is a master teacher of martial artists and a certified Feldenkrais Method practitioner and involved in developing methodology for teaching Martial Arts.

He has researched the early years of Moshe Feldenkrais and his main project is about the synergy of the martial arts and the Feldenkrais Method, and presents his project in advanced workshops worldwide. This is his introduction for this article;

“In my article The Paradox Of Unstable Stability I will try to integrate some basic physical/mechanical facts on balance and stability. I will do my best to write simply and concisely.  I will quote Moshe Feldenkrais' words on the subject, and his book Body & Mature Behavior (B&MB) will be my guideline. To this I will add from my personal experience, my insights as a researcher of these means and as a practical teacher for perfecting stability.

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais