Spaning (tema) höstterminen 2022

Bilden föregår handling

Den spatiala (rumsliga) självbilden i aktivitet -
Hur tänker du kring den och hur kan den förbättras?

Ett av de fasta handlingsmönster som avgör vår överlevnad är nyfikenhet

Rudolfo Llinás

Förståelsen av självbildens predicerande roll blir  annorluna om den omfattar hela människa, i aktivitet och handling - oavbrutet. 

Eva Laser
Avsnitt 1

Inför varje terminsstart uppmärksammar jag ett särskilt tema. Hösten 2022 har jag valt
den spatiala (rumsliga) självbilden i aktivitet,
med följdfrågan hur kan den förändras till det bättre?

En av anledningarna till valet av detta tema
är att så många som söker upp mig
beskriver sig själva som att de har en stor svank.

De säger detta som ett faktum.
Sådan är jag. 

Men -
svank är inte något man har, den formas oavbrutet, om än omedvetet.
Den görs eller hålls.

De antyder att sättet de håller sig upprätta inte är ändamålsenligt, ja dåligt, men de förmedlar nödvändigtvis inte hållningens inneboende dynamik och förändringspotential.

Om ländens kurva i stillastående alltid är (för) stor, balanserar inte heller huvudet optimalt. Andningsmönster påverkas, knän och de viktiga fötterna. Ja, vad inte?
Självfallet påverkar det förflyttningen. Livet.

Jag tänker att det beror på deras självbild - och i synnerhet - självbilden i aktivitet.

Mycket i feldenkrais kretsar kring självbilden.

I instruktionsboken för ATM som publicerades för 55 år sedan ägnar Moshe Feldenkrais det inledande teoretiska kapitlet åt just självbilden och avslutar med påståendet att en systematisk förbättring av självbilden är bättre än att ägna tid åt enstaka handlingar.

Han skriver (i min översättning);

”Av det som har sagts om vår självbild (tidigare i kapitlet min anmärkning) framgår att systematisk förbättring av hela bilden är en båda kortare och effektivare väg än förbättring av enstaka handlingar och isolerade brister. Antalet expanderar ju mindre de är.

Skapandet av en mer eller mindre hel och komplett bild möjliggör att se och förbättra handlingens dynamik i stället för en eller annan aktivitet.

Att förbättra isolerade handlingar är som att spela på ett ostämt piano. Förbättringen av självbildens generella dynamik liknar att stämma själva pianot. Att få en passande melodi med ett stämt piano är en mycket enklare sak än med ett ostämt.”


Avsnitt 2

Hur gör man?

Det finns inget rakt enkelt råd att ge för att förbättra den generella dynamiken i fråga om självbilden. Det förutsätter en nyfikenhet, ett engagemang,och ett lärande - en process. Inte desto mindre behövs en ökad förståelse av hur självbilden griper in i våra liv. I denna artikels olika avsnitt introducerar och belyser jag olika aspekter på temat , ett mer teoretiskt angreppsätt än en ATM lektion. Kanske kan integreringen och appliceringen av de förändringar som spontant sker under lektion bli än mer meninsgfulla att öva och återgå till i vardagen om sammanhanget blir tydligare?

AvsnittTema
1 A

Varför temat?

1 B

MF om självbilden

2 A

Hur gör man?

3 A

En individ - odelbar

3 B

Feldenkrais i bild

3 C

Spatialt - rumsligt 

AvsnittTema
4 A

Evolotionen

5 A

Språket

5 B

Definitioner av
"självbild"

5 C

Spatial självbild
i aktivitet

6 A

Biologisk hållning

6 B

Länkar

AvsnittTema
7

Filmer m småbarn

8

Några exempel
på aktiviteter

9

Mind in motion
Barbara Tversky 


Avsnitt 3

En individ -  odelbar 

I kapitlet om självbilden stipulerar Moshe Feldenkrais sin syn på människan, inte uppdelad i kropp och själ utan en individ.
(från latinets individuum med betydelsen 'odelbar'). Han fortsätter med att formulera att i hans förståelse av aktivitet och handling är fyra komponenter verksamma i olika grad med alltid alla fyra.

Tänker vi fysik aktivitet, motorik eller rörelse tänker vi samtidigt emotion, perception och tanke. Hela människan.

Det är skillnad att tänka kropp & själ, psyket & kroppen, jag & kroppen.

Feldenkraispedagogiken inbegriper ytterligare en dimension av självbilden än vad som vanligtvis ingår i de olika psykologiska och sociala modellerna. Det är inte en kroppslig självbild utan en inkluderande spatial (rumslig) självbild.

Förståelsen av självbildens predicerande roll blir  annorluna om den omfattar hela människa, i aktivitet och handling - oavbrutet. 


Handlingens fyra komponenter

Den blå texten i figuren

Figuren innanför kvadraten är en schematisk föreställning av människan, inte i kropp och själ utan i olika funktionella komponenter.

Kvadratens  öppna hörn representerar helheten i feldenkraislektioner som inbegriper alla fyra - samtidigt. Ett samspel mellan omgivningen, muskler, skelett och centrala nervsystemet (inkl hjärnan)

Spatialt - Rumsligt

Det spatiala har att göra med en utsträckning i rummet. Jag använder även ordet rumslig. Utsträckning ska förstås som en utvidgning och utbredning både i en omfattning gällande bredd, längd, vidd, omfång eller volym.

Den spatiala förmågan förutsätter bland annat syn, hörsel och proprioceptiva receptorer i leder, senor, muskler och innerörat, normala funktioner i det vestibulära organet (balansorgan) samt lillhjärnan.

Dess väsen berör en korrekt upplevelse av det tredimensionella rummet samt allt det som har att göra med självuppfattningen eller självbilden.

En spatial orientering, eller lokalisering, innebär att uppfatta och hantera den egna positionen i relation till annat i omgivningen men också att såväl egna som andras positioner kan ändras genom förflyttningar i någon riktning.

Rumsuppfattning innebär att ha insikt om rummet och det egna förhållandet till rummet, de begrepp som innefattar förståelsen kallas rumsbegrepp. Centrala begrepp är avstånd, riktning, höjd, djup och placering. Förmåga att tänka i rumsliga relationer och förändringar, till exempel hur något ter sig om det spegelvänds eller roteras 45 grader.

Inom neurovetenskap är rumsminne eller spatialt minne den del av minnet som ansvarar för registrering av information om omgivningen och rumslig orientering. Det spatiala minnet sammanfattas som en kognitiv karta. Det rumsliga minnet har representationer inom arbets-, korttids- och långtidsminne.


 


Avsnitt 4

Evolutionen...

I medierna rapporteras de senaste veckorna om nya forskningsrön som bekräftar att den tidiga Homininen gick för 7 000 000 år sedan. Det är ett bakåtflyttande med ca. 1 000 000 år. En individ, i brytningstid mellan Schimpans och vad som bland andra kommer att utvecklas till Sapiens. Homininen, skriver forskarna, går på två ben men svingar sig även mellan träden.

Man lutar sig i analysen på formen av lårbenet, underarmen och skallen. Underarmen avslöjar hur djuret förflyttar sig hängande från gren till gren. Lårbenet hur hen förflyttar sig upprätt på marken. Skallens och ansiktets form och var hålet i skallbasen är beläget avslöjar skallens tyngdpunkt som ger gång och löpmöjligheter. Jag påminner mig om att evolutionen i sig varken har ett mål eller syfte utan att den är en process som ständigt pågår. Ändå klättrar Homininen ner från trädet och tar sina första stapplande steg för att bli allt skickligare. Formandet av en spatial/rumslig självbild från primat till människa är en lång evolutionär process. Man räknar att sapiens har existerat 200 000 år. Det är långa tidsperspektiv. Jag vill tänka att all den erfarenheten bär vi på ett eller annat sätt med oss.

en mänsklig skalle

Huvudet är huvudsaken

Paleoanthropologist E Liberman
länk till hans forskning


Avsnitt 5

Bilden föregår handlingen

Språket

I ett resonemang kring självbilden i aktivitet vill jag ägna några rader åt språket. Orden, symbolerna formar oss. Det går att ringa in olika betydelser av ord med hjälp av synonymer. Via en särskrivning, själv – bild, läser jag följande om två av fyra aspekter av substantivet bild som passar in på vad som försiggår i hjärnan. Jag har tidigare tänkt att det svenska bild är plattare och fattigare än det engelska image som i self - image. Men icke.

En aspekt av ordet bild kan förstås som en inre bild, föreställning, vision, idé eller uppfattning. En annan aspekt är mer flyktig där bild representerar en symbol, metafor eller allegori.

När vi säger självbild är det en beskrivning av hjärnstrukturer och hjärnfunktioner, celler, elektriska signaler och synapser, ordnat och spontant om vartannat. Det finns varken ritningar, flödesscheman eller fotografier i vanliga bemärkelser. Om vi tillåter språket och talet vara öppet blir begreppet självbild ett rikare och mer omfattande redskap. Detta om bild, den ena halvan av ordet självbild.

Eftersom livet är en process, ett förlopp och en utveckling räcker det inte att tänka kring självbild som ett substantiv i singularis. För det föränderliga skeendet, handlingen och aktiviteten behövs det ett passande verb.

Bilda ligger nära till hands. Utveckla, odla, förädla, forma, dana och frambringa är bland andra dess synonymer.

 

Att bilda självbilden. Att utbilda sig själv, självbilda sig själv.


En lista med användbara ord för att tänka spatialt

Vanliga definitioner av "självbild"

”Självbilden är den föreställning man gör sig om sig själv utifrån sådant i ens liv som upplevs som centralt och viktigt och hur man reagerar på det, vilka drömmar och fantasier man har och vilka egna initiativ som man tagit och tar i olika situationer eller skulle vilja ta i framtiden.”

Den kognitiva psykologin kompletterar och förklarar människors självbild som en struktur av föreställningar, ett schema och använder därför ordet självschema som alternativ till ordet självbild.

Självbild gränsar till ett annat psykologiskt begrepp nämligen kärnsjälvet, en beteckning på den känsla av själv som utvecklas hos spädbarn första halvåret och mer. Självet formas av dess upplevelser och gör att barnet självt vet att det är upphov till vad det gör och att det hänger ihop som en helhet. Känslorna hänger ihop med de andra upplevelserna av självet och insikten av att befinna sig i ett tidsskeende av nu, förr och framtid.

En av de hjärnforskare jag finner intressant är Antonio Damasio som talar om hur självbilden växer fram under livets gång som själva kärnan i det självbiografiska minnet med en känsla av själv som ingår i det vi är involverade i och tar del av alltså ett självmedvetande.

Psykoanalytikern Heinz Kohut, en annan person med viktiga tankar om självet, använde uttrycket nukleärt själv för den självbild som individen formar utifrån relationerna till andra människor. Förutsättningen för ett kärnsjälv att ta form är en god anknytning de första barndomsåren och senare sympati och empati i samspelet med andra människor.

Vi formar och omformar självbilden för att bli väl behandlade och bekräftade.

Det finns andra definitioner


En tema sida  om den moderna psykologin

Den spatiala självbilden i aktivitet
(förutsägelser)

Hjärnor (läs människor och djur) förstår världen genom att förutsäga vad de kommer att se och uppleva och uppdaterar sedan dessa förutsägelser allteftersom situationen kräver. Hjärnan jämför kontinuerligt sensorisk information och varseblivning från omvärlden med de interna förutsägelserna. Dessa i sin tur är medfödda, inlärda och under kontinuerlig utveckling (plastiska). 

Ett exempel utifrån bilden.

Jag påstår att den unge mannen sitter på stolen utifrån sin vana men även orienterad utifrån sin spatiala självbild. Det är bekvämt eftersom hållningsmuskelaturens sammandragning tonas ner i den vinkeln. Men – han saknar handlingsberedskap att snabbt förflytta sig. Det är ofördelaktigt för huvudhållningen. Och så vidare. 

Det går inte att säga till honom. Sitt upp! Det är en betydelselös nonsens tillsägelse. Orden bär ingen sensorisk information. Hans inre karta är fragmenterad. Han kanske är stel? Och så vidare. 

Han måste först lära sig förstå vad han behöver kunna för att organisera sig annorlunda.
Han behöver öva, ja, lära sig hur öva.
Han behöver känna det eftersträvansvärt.
Men - han behöver även känna in om hans känslor, sociala sammanhang och andra förväntningar och förutsägelser hindrar honom.


Avsnitt 6

Moshe Feldenkrais definierar en biologisk hållning.

Enligt honom själv är han influerad av Jacob Bronowski som han umgicks med dagligen i England under andra världskriget.
Bronowski skapade en TV serie ” the acent of man” för BBC på 70-talet. Jag har skrivit om det i en artikel på hemsidan. 

En biologisk hållning utgår från överlevanden och förmågan att jaga och samla föda, hålla sig vid liv, fly från faror och att fortplanta sig.

Sammanfattningsvis hur vi hanterar gravitationen, orienterar och förhåller oss till omvärlden, medmänniskor och allt det andra.

Ta dig tid att följa länkarna.
Kanske finns det ny information där?


Avsnitt 7

Människan följer en nedärvd och inneboende utveckling från embryo till könsmognad. 

Varje art mognar på sitt alldeles egna sätt. Det är denna förutbestämda kedja av gradvisa steg som gör oss till människor, skickliga i att gå på två ben med fria armar och händer, springa fort och länge, skriva poesi, spela Bach och resa till månen, dvs det abstrakta tänkandet.

Eftersom människobarnet har den längsta mognaden av alla däggdjur innan hon kan förflytta sig själv har hon även de flesta individuella variationerna.  Nervsystem kopplas sensomotoriskt och emotionellt på ett alldeles alldeles unikt individuellt  sätt.  Barnet lär sig hålla upp huvudet , rulla, föra saker till munnen , greppa och gripa. Avsiktlighet. Det lär sig att äta genom att tugga men även att reglera sin vakenhet och sömn och inte minst kunna somna.  De lär sig modulera affekter, känslor  och emotioner. Samtidigt och integrerat.

Baby Liv film nr 1
Baby Liv film nr 2

En serie om Baby Liv

Feldenkraispedog Irene Gutteridge har gjort denna  för att belysa vad småbarn gör för att skapa sig en spatial självbild - i aktivitet.

 Baby Liv film nr 3
Olivia 

Olivia börjar gå - en omogen gång

Titta noga på denna films detaljer.
Hur barnet kommer upp till stående och särskilt hur hon organiserar foten, knät och höften. Vridningen i underbenet. Så viktig.

Hur hon vet exakt var hon ska sätta ner den andra foten när hon vrider sig till i huksittande.
Hur hennes gång är osäker och bred.
Hur hon balanserar med de utsträckta fingrarna.

Hon har just börjat gå och hon kommer att finslipa och öva i sin dagliga lek. Hon har en bit kvar innan hon lätt och ledigt hoppar på ett ben som räknas som en milstolpe.

 


Avsnitt 8

Några färdigheter med krav på den spatiala självbilden

Jag har via den fria bildbanken Unsplash valt tre illustrationer av skickliga utövare där en god spatial självbild är förutsättningen för aktiviteten.

Linpromenad eller lindansare?

Det krävs naturligtvis många olika färdigheter och mycket övning men även en välutveklad självbild som föregår förmågan.

Photo by Greg Rosenke on Unsplash

Saltomortal

Just detta att göra en volt kräver en god spatial orientering. De förlängda benen är en extra detalj. 

Photo by Wai Siew on Unsplash

Hästhoppning

Ryttaren för sig och hästen för sig och sedan ett gemensamt ekipage. Det innefattar många aspekter att ta med i förberedelserna för att lyckas med en hopptävling. Djur har naturligtvis även de en spatial självbild (spatial perception, spatialt tänkande mm.)

Ryttare lovordar alltid sina hästars förmåga men det är ju större än så.

Photo by Gene Devine on Unsplash


Avsnitt 9

“I bring evidence to show that spatial thinking, acting in the world with the things in the world, is the foundation of thought.

Barbara Tversky

Mind in motion

Barbara Tversky, änka efter Amos Tversky som forskade med Daniel Kahneman har skrivit en fascinerande bok, Mind in motion där hon visar på evidens hur det spatiala kommer före språket.
(tänk djur och barn)
Hon får tala för sig själv i dessa två intevjuer.
The mind at work

Spatial thinking is something that we share in various ways with other parts of the animal kingdom. “Impressively, ordering things and even judging the relative magnitude of pairs of things are things other animals can do,” Tversky writes. “You don’t need language.”

somatik.se informerar kring feldenkrais i allmänhet och verksamheten på Feldenkrais Skolan i synnerhet. 

Hemsidan ger läsaren en möjlighet att bekanta sig med teorin bakom feldenkrais,
väcka nyfikenhet och förmedla
allvar och möjligheter.

Eva Laser

Telefon: 08 655 05 40
Mobil: 070 655 04 70
Swish: 123 412 67 51

Besöksadress: Lostigen 14 Bergshamra, 170 75 Solna

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hitta till Feldenkrais Skolan

Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved