Fem grundläggande linjer

den . Träffar: 13723

En streckgubbe är en förenklad bild av en verklig eller fantasi person ritad endimensionellt (utan utbredning i rummet) förutom det runda huvudet som är tvådimensionellt.

Det räcker med fem linjer för att vi ska uppfatta figuren. Ibland fäster armarna och benen direkt på bållinjen, ibland ritas skuldror och bäcken ut. Är armarna krokiga uppfattar vi armarna som böjda, om benlinjerna krokas uppfattar vi knän. Händer och fötter är ibland utritade men är inte nödvändiga för grundförståelsen av figuren. Inte ens huvudet behövs.

Etrusk frontal för yoomla

 

En liknande bild bestående av fem linjer representerar en del av självbilden. På engelska används benämningen cardinal lines eller essentiell lines . Det kan uttryckas som huvudsakliga eller huvudlinjer samt grundläggande och livsviktiga linjer. Dessa linjer ligger djupt inbäddade i varseblivningen och självuppfattningen.

När vi till exempel ser en människa uppfattar vi fem grundläggande skelettlinjer. Bålen inklusive huvudet, armarna och benen. Vi uppfattar om personen kommer emot oss eller avlägsnar sig. Vi kan även tolka vad vederbörande gör. I en streckgubbe är linjerna raka och schematiska. Bållinjen är i verkligheten böjda, i kurvor och motkurvor som buktar åt olika håll. Det raka är undantag.

Sätts flera bilder ihop i ordningsföljd till en film kallas det animation och det går att uppfatta ett händelseförlopp och hur figuren rör sig. Men det räcker med en figur för att få ett hum om vad den gör. Det finns även en allmänmänsklig samstämmighet att tolka figuren som ligger vid sidan av de olika kulturerna. Det är något vi känner igen och det är djupt förankrat i sinnet/hjärnan. Med djupt avses grundläggande, tidigt eller primitivt. Det går även att förstå en figur med fingertopparna om känselsinnet används istället för synsinnet.

Stickfigure walking by Ebaychatter


Det är möjligt att föreställa sig och känna efter dessa fem linjer närhelst i oss själva. Det ger medvetenhet.
Du vet i grova drag vilken hållning du har när du sitter och läser detta.
Stanna upp och känn efter.
Sitter du med benen i kors vet du det. Du vet om en eller båda fötterna är i golvet eller om det trycker mer på det ena sittbenet. Du vet om du håller huvudet på sned eller vänder ena örat eller ögat framåt. Du vet om armarna är raka eller böjda eller om du har dem korsade. Med lite uppmärksamhet vet du hur du håller händerna. Tummarnas och fingrarnas position. Svårare är att följa bållinjen eller ryggradens böjningar. Att uppfatta en enstaka kotas position är svårt. Den medvetenhet som efterfrågas för en feldenkrais process synliggör de fem linjerna med full uppmärksamhet och full urskiljning.

Dessa fem linjer ingår i självbilden som i sin tur föregår handlingsbilden.  I handling är det dessa linjer som utgör förutsättningen för allt vi gör och är – och att vi kan vara medvetna kring detta. Linjerna är basen i den biologiska hållningen.

I feldenkraissystemet är uppmärksamhet av linjerna och dess förändring ett aktivt redskap för lärandet. Ibland finns en upplevelse att det förändras av sig själva under lektionen. Men de är även rättesnöre för justering och självkorregering.

 

Feldenkraispedagog Andrew Gibbons demonstrerar sin gånganalys. 

 

Och här Usian Bolts effektiva löpteknik:

 

 

Många människor förknippar uppmärksamhet kring sig själva i kroppslig bemärkelse som en fråga om muskler och hur muskler aktiveras, tränas, stärks och tänjs. Det är vad jag kallar ett anatomiskt förhållningssätt. Men vi vet sedan John Hughlings Jacksons (1835 -1911) dagar att hjärnan inte fungerar utifrån enskild muskelaktivitet utan det är handlingen som räknas. Ja, vi kan som en kognitiv färdighet observera vad vi tror är en enskild muskel som aktiveras men det är ett starkt begränsat synsätt. Om vi sitter på gymmet och drar i en apparat för att böja upp underarmen så kan vi kalla det bicepsträning men det är oändligt många fler muskler som håller oss upprätta på bänken… Jag brukar ställa frågan om vi tittar efter fotbollsspelarnas muskelarbete när det 22 spelarna rör sig över planen eller om det som vi läser in i spelet är en uppfattning om linjer som rör sig.

Vi är i dag vana att se rörliga bilder. Det finns två pionjärer på området. Étienne-Jules Marey (1830-1904) och Eadweard Muybridge (1830-1904). [De levde faktiskt under samma årtal och influerade naturligtvis varandra!] De tog bilder med flera kameror och satte ihop dem. Idag har man även satt ihop dem i filmsnuttar. Det är lätt att följa linjerna eller hur?
Eadweard Muybridge har en egen del av hemsida där du kan fördjupa dig än mer i hans pionjärarbete. Länk[+] 

Muybridge_ascending_stairs

Muybridge_ascending_stairs_animated     Muybridge kastar själv discus (animerad)

 

_________________________________________________________________________________ 

ENGLISH TRANSLATION

(for links look in the Swedish article above)

Five essentiell lines

A stick figure is a simplified image of a real or imaginative person drawn in one dimensional space (without propagation in space except the round head that is two-dimensional.

Five lines are enough for us to understand the figure. Sometimes the arms and legs are attached directly to the trunk line, sometimes the shoulders and pelvis are drawn. Are the arms crooked, we perceive the arms that are bent, if the leg lines are crooked we perceive the knees. Hands and feet are sometimes drawn but are not necessary for the basic understanding of the figure. Not even the head is needed.

A similar image consisting of five lines represents a part of the self-image. In English, the term cardinal lines or essential lines is used. It can be expressed as main or main lines as well as basic and vital lines. These lines are deeply embedded in perception and self-perception.

For example, when we see a human being, we perceive five basic skeleton lines. The trunk including the head, arms and legs. We perceive whether the person is moving towards us or moves further away. We can also interpret what the person does.

In a stick figure the lines are straight and schematic. The trunk line is actually bent, in arcs and counter arcs that curve in different directions. The straight is the exception.

If multiple images are added in sequence to a movie, it is called animation and you can perceive an event and how the figure moves. But it's enough with a figure to get a hum about what it does.

There is also a general consensus to interpret the figure that is beyond the different cultures. It is something we recognize, and it is deeply rooted in the mind / brain. Deeply refers to essential, early or primitive. You can also understand a figure with your fingertips if the sense. Of touch is used instead of the sight.

It is possible to imagine and feel after these five lines whenever in ourselves. It gives awareness.

You know roughly what attitude you have when sitting and reading this.

Stop and sense.

If you sit with your legs crossed, you are aware of that. You know if one or both of the feet is in the floor or if it's more than one leg. You know if you keep your head asquint or turn one ear or eye forward. You know if your arms are straight or bent or if you have them crossed. With a little attention, you know how you hold your hands. The position of the thumbs and fingers. The more difficult is to follow the curvature or spine bends. Perceiving a single vertebras position is difficult. The awareness asked for in a for a Feldenkrais process reveals the five lines with full attention and full discernment.

These five lines are part of the self-image, which in turn precedes the image of action. In action, these lines form the basis for everything we do and are - and that we can be aware of this. The lines are the foundation of the biological attitude.

In the Feldenkrais system, attention of the lines and their change is an active tool for learning. Sometimes there is an experience that it changes by themselves during the lesson. But they are also corrective for adjustment and self-correction.

Many people associate attention to themselves in bodily sense as a matter of muscles and how muscles are activated, exercised, strengthened and stretched. That's what I call an anatomical approach. But we know since John Hughlings Jackson's (1835-1911) days that the brain does not work based on individual muscle activity, but that's the action that matters. Yes, as a cognitive skill, we can observe what we think is an individual muscle that is activated, but it's a very limited approach. If we sit in the gym and pull a device to bend the forearm we can call it biceps training but there are infinitely many more muscles that hold us upright on the bench ... I like to ask if we are looking for the soccer players' muscle work when the 22 players move over the field or how we read the game is an idea of lines moving.

Today we are used to seeing moving images. There are two pioneers in the area. Étienne-Jules Marey (1830-1904) and Eadweard Muybridge (1830-1904). [They actually lived in the same year and of course influenced each other!] They took pictures with several cameras and put them together. Today, they have also been put together in movies. It's easy to follow the lines isn’t it?
Eadweard Muybridge has its own section of website where you can immerse yourself in his pioneering work. Link [+]

 

Tags: Biologisk hållning Begrepp

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais