Moshe Feldenkrais - all inclusive

MF's böcker på svenska

den . Träffar: 414

Feldenkrais böcker översatta till svenska

BookLund

finns som namnet antyder i Lund. Feldenkrais i Sverige har mycket att tacka Gunnar Lundin & förlagets utgivning av feldenkraisiana. Länk[+]

Moshe Feldenkrais levde 1904 -1984. Det är drygt trettio år sedan han gick ur tiden och lämnade ett rikt arv efter sig. Böcker och inspelningar; video, bandupptagningar från lektioner och utbildningar samt workshops som nu är överförda till digitala media. De är kända efter platser. De är inte tillgängliga på den öppna marknaden utan omfattas av stränga copyright regler. De ägs av IFF, Internationella Feldenkrais Federationen Länk[+]

Det är ett kapitel för sig.
Men
Böcker finns tillgängliga. 

När Moshe Feldenkrais dog fanns inte Internet och när vi ser tillbaka på de senaste 20 årens utveckling inom området är det inte svårt att inse hur tillgänglig information har blivit. Feldenkraislektioner är tacksamma för det inspelade mediet, både i bild & ljud.Den som surfar runt kan finna mycket av varierande kvalitet. Men den tryckta texten på papper har inte tjänat ut sin roll, läsplattor till trots. Att med händerna bläddra, peka och stryka under i en bok är en annan varseblivning än datorskärm och läsplatta.
Det är naturligt och viktigt att integrera M.F.'s böcker i ett lärande på Feldenkrais Skolan.
Det har ett värde och är en möjlighet att räcka över en bok och säga:
Läs det här och fråga sedan.

Självklart är Moshe Feldenkrais översatt till flera språk och det finns ännu böcker som inte är tillgängliga på svenska. 

Feldenkraiszentrum Chava Shelhav & the feldenkrais library har en omfattande sammanställning med 2 500 titlar.  Länk[+]

 

Medvetenhet genom rörelse eller Awareness Through Movement (ATM) eller Förbättring av förmågan, En teori som kan omsättas i praktiken.

Boken har en annan titel på hebreiska; Förbättring av förmågan, En teori som kan omsättas i praktiken, Den publicerades i februari 1967.

Den engelska översättningen Awareness through Movement publicerades 1972. Den svenska boken Medvetet genom Rörelse är översatt från den engelska och publicerades 1999. Att en bok översätts i två led innebär en avsevärd förtunning. Den svenska översättningen av Marika Hagelthorn är inte fackgranskad och läsare med goda kunskaper i engelska bör enligt mitt förmenande välja den engelska översättningen eller åtminstone ha den som komplement. 

När boken först publicerades 1967 var den en sedan länge efterfrågad sammanställning av material och lektioner till eleverna på Alexander Yanai. Mycket i feldenkrais är relaterat till undervisningsplatser. AY hänvisar till en gata i norra Tel Aviv där Moshe Feldenkrais (M.F.) undervisade.

I någon lektion sent i Alexander Yanai materialet informerar M.F. om en kommande bok som ska ge svar på alla frågor som eleverna ställer under lektionerna. 

Boken är kursbok på Feldenkrais Skolan och studier av boken i kombination med pedagogisk handledning främjar en effektivare och mer meningsfull process. Boken är en lärobok och ett stycke kan behöva läsas både en och två gånger.

Image

M.F. började undervisa grupper i Tel Aviv från tidigt 50-tal. Yochanan Rywerant, min lärare, började 1952. Det är för mig ett lätt årtal, det är mitt födelseår. Det var i huvudsak från dessa grupper de tretton som deltog i den första pedagogutbildningen i Tel Aviv (1969 -1971) rekryterades. De hade då lång erfarenhet av utforskande och egna processer.
De är; Ruth Alon, Dr. Bracha, Schlomo Efrat, Myriam Pfeffer, Devora Hisdal, Bruria Milo, Yochanan Rywerant, Chava Shelhav, Alon Talmi, Eli Vadler, Gaby Yaron (två namn fattas)

Sheth Haim Levy har gjort en dokumentärfilm om de tretton; "A Story Through the Feldenkrais Method" (or the Members of the Group -13). Den finns i Feldenkrais Skolans bibliotek. Här ett utdrag på YouTube Länk[+]

En tysk utgåva Der Aufrechte Gang publicerades 1968. Franz Wurm som översatte boken hade själv gått en utbildning och var auktoriserad av M.F. att undervisa enbart i ATM. Den tyska översättningen recenserades 1969 av skriftställaren Friedhelm Kemp på ett sätt och förståelse som uppskattas av M.F. se bifogade artiklar publicerade av Internationella Feldenkrais Federationen IFF

Walking Upright Länk[+] och Der Aufrechte Gang Länk[+]

Hugo Bergman, som nämns i korrespondensen, skrev ett förord till M.F.’s översättning och kompletteringen av Autosuggestion av Emilé Coué från 1929. Förorden och de tillagda kapitlen publicerades 2013 i en monograf Thinking and Doing Länk[+]

I en personlig dedikation i en av elevernas bok från tiden på Alexander Yanai påtalar M.F. vikten av att öva utvecklingen av självbilden, både den psykofysiologiska & fysiopsykologiska, i nivåer såväl som i etapper. Han noterar även sin påverkan som pedagog av Rousseau. 

Boken är indelad i två avsnitt;

1/ Vi lystrar och vi gör eller vi uppfattar och vi handlar

2/ Vi genomför och förstår eller vi utforskar för att bli varse: tolv praktiska lektioner

Moshe Feldenkrais skriver före bokens förord en uppmaning som saknas i de engelska och svenska översättningarna. Han skriver;

”Del 2 av boken är skriven på ett sådant sätt att det är möjligt för läsaren att börja med det praktiska arbetet före läsandet av del 1. Men det är bättre att läsa boken i den ordning som den är skriven. Det ger läsaren en vidgad horisont och en djupare förståelse av de praktiska lektionerna och övandet blir på så sätt mer effektivt.”

Därefter följer förordet med anslaget;

”Vi handlar i enlighet med vår självbild. Jag äter, går, talar, tänker, ser, älskar osv. i enlighet med hur jag känner när jag utför dessa handlingar. Denna vår självbild kommer till oss dels genom arv, dels genom fostran och till en del genom självstudier…”

Och senare

”… Av de tre aktiva faktorer som utformar vår självbild är det endast självstudier som i någon mån ligger i våra händer…”

Läs mer i del 1 första kapitlet om varför självbildens roll i vårt handlande är så viktigt att förstå.

Moshe Feldenkrais har gjort en studioinspelning av övning 3 - 12 av bokens lektioner. Länk[+]   

Image

Kroppen och det Mogna Beteendet En Studie om Ångest, Sexualitet och Lärande

kom ut på svenska 2010 och engelska 1949.
Den engelska utgåvan från 2005 har ett förord av Carl Ginsburg.
Detta finns med i den svenska boken.

Tillsammans med Gunnel Iverus ägnade jag tid att granska och komplettera översättningen. Det innebar att läsa boken mening för mening, ord för ord. Långsamt. Vi sökte balans mellan god svenska och en strävan att vara nära originaltexten.

Jag har skrivit en kort förord till den svenska utgåvan.[+]PDF

Boken skrevs efter freden 1945, i ett London som hämtade sig från andra världskrigets fasor då överlevnad och överlevnadsstrategier inte var några tomma ord. Det är även en bok full med vetenskapliga hänvisningar. Vårt sätt att inhämta information har drastiskt förändrats i och med internet och sökmotorer. Det är därför glädjande att det med lite sökvana går att finna det mesta som MF hänvisar till i boken som relevant forskning och meta-kunskap till hans teorier och metod.

Från baksidan:
"Moshe Feldenkrais' första bok om sin metod är en inspirerad redogörelse för de upptäckter som han gjorde om lärande och beteende medan han arbetade som forskare i Skottland under andra världskriget. Det är en hisnande integration av tjugo års undervisning i krigskonst, av hans arbete med sig själv och av vetenskaperna fysik, neurofysiologi, evolutionsbiologi och psykologi. En syn på fysisk rörelse, tanke, emotion, förnimmelse och omgivning där hela situationen tas i beaktande. Kroppen och det mogna beteendet drar upp linjerna för de första stegen i hans metod för främjande av mänsklig utveckling, en rörelsebaserad metod där den kinestetiska medvetenheten förstärks och där organismens förmåga till självreglering kommer till användning.”

När boken kom ut 2010 var jag tillfälligt medlem i Svenska Förbundet för Auktoriserade Feldenkraispedagoger (SFAF) och på deras årsmöte 2010 höll jag ett föredrag om boken.
2015 höll jag samma föredrag på ett seminarium i Oslo för de norska feldenkraispedagogerna.

I en anda av öppenhet & folkbildning gör jag det tillgängligt för allmän publik. PDF[+]

 

 

 

Image

Fallet Nora

Kroppsmedvetenhet som läkande terapi

är M. Feldenkrais´ klassiska studie av arbetet med Nora, en kvinna som drabbats av allvarlig stroke och som förlorat sin neuromuskulära koordinationsförmåga liksom förmågan att läsa och skriva.

Moshe Feldenkrais använder enkla, rationella och intuitiva behandlingsformer för att hjälpa sin patient att återinlära grundläggande motoriska förmågor. Man kan här observera det grundläggande arbetssättet i Feldenkrais särpräglade insikter vilka kom att sammanfattas under benämningen feldenkraismetoden. Vi får i detalj följa hans beskrivning av den ”trial och error- process” som ledde honom till insikt om vad som krävdes för att hjälpa Nora återskapa sin uppmärksamhet, perception, föreställnings- och uppfattningsförmåga.

Innehåll:
Förord, Inledning, Vem är Nora?, En väg ut ur ett virrvarr, Misstag: En del av inlärningsprocessen, Förbättra kontra bota, Att tala utan ord, Att känna för att förstå, Kärnpunkten, Frågor – och försök att inte besvara dem helt

Image

Det starka Jaget En studie i spontanitet och tvång

På engelska The Potent Self. Boken kom ut postumt 1985 även om den skrevs samtidigt som Kroppen och det Mogna Beteendet under en längre vistelse i London under efterkrigstiden.