Vad innebär feldenkrais?

den . Träffar: 70

Feldenkraismetoden ska ses som ett genuint organiskt lärande

Ett pedagogiskt system utformat utifrån ett ständigt utforskande, experimenterande och övande såsom människan lär sig hantera sig själv.

Det organiska innebär att det efterliknar den nyföddes drifta att lära alltifrån koltåren till könsmognad och längre.

Det är inte ett lärande som uppnås genom att läsa och skriva, sitta i bänk eller aula utan det är att lära genom att medvetandegöra sig själv i handling.

Utgångspunkten är hjärnan.

Hjärnan främsta uppgift är att att hålla varelsen vid liv - i aktivitet och i handling. 

Handling är fysiskt, det är rörelse. 
Handling är sensorisk och kräver en varseblivning.
Handling är kognitiv, den  planering och val
Handling är emotionell, där affekterna är de främsta informatörerna.  

Medvetenhet genom aktivitet & agerande

Ett ökat medvetande ger människan större möjlighet att välja och styra i sina handlingar . Organiskt lärande är även informellt och naturligt, präglat av en medfödd inre motivation och styrt av nyfikenhet och intresse.
Det vilar på det faktum att hjärnan livslångt formas och omformas. Detta benämns inom neurovetenskapen som hjärnans formbarhet, fenomenet kallas neuroplasticitet.

Jag kallar det att lära sig lära – igen.
Igen eftersom många människor känner ett främlingskap inför sig själva.
De behöver guidning för att få tag i Hur gör jag? 
Det elementära i en meningsfull process.

Awareness översätts med medvetenhet eller full kunskap och full urskillning. Det är medvetenheten som förändrar oss. I feldenkrais praktiseras den på ett enkelt och tydligt sätt.

Här är ett intressant inledande samtal till en workshop med en längre serie lektioner & lärande av & med Moshe Feldenkrais Länk[+] (40 minuter)

 

Biologisk hållning eller allostas

Utgångspunkten i feldenkrais är den biologiska hållningen.
En biologisk dynamisk hållning är förmer än att stå rakt utan avser den aktiva hållning vi har i all handling. Förenklat hur vi rör oss i allt vad vi företar oss. Hur vi sitter, står och går. Reser oss upp och lägger oss ner. Hur vi byter riktning och avsikt. Men även hur vi andas och äter. Den berör sexualitet och överlevnad och hur vårt självbevarande system fungerar. Hur vi skyddar oss mot faror, verkliga eller skenbara.  Allt det vi i dagligt tal kallar livsbetingelser och stressreaktioner. I vila och i handling.

Feldenkraispedagogiken förmedlas på två sätt

Feldenkraispedagogen förmedlar information på två sätt:

  • Genom lektioner i grupp (ATM) där pedagogen guidar via muntliga instruktioner och ber deltagarna utföra lätta handlingar samtidigt som de uppmanas att uppmärksamma den sensoriska feedbacken som kommer med dessa handlingar. Övningarna utförs vanligen på mattor på golvet för att avlasta balanssystemet från gravitationens inverkan. Det finns även lektioner som utförs sittande eller stående. Lektionerna innehåller alltid ett överraskande moment och är därför inte utformade som en ritual. Varje lektion innefattar något nytt och annorlunda för att kittla nyfikenheten och lärandet.

  • I individuella sessioner benämnda funktionell integrering (FI) där pedagogen riktar uppmärksamheten genom att förmedla varsamma manipuleringar i syfte att stödja individens förmåga till att hantera begränsande eller negativa omständigheter. Feldenkraismetoden försöker att uppnå detta genom att öka medvetenheten av självproducerande handlingar och expandera självbilden så den kan inkludera alternativa val för handling.

ATM är en förkortning av Awareness Through Movement.

Awareness översätts med medvetenhet eller full kunskap och full urskillning. Det är medvetenheten som förändrar oss. I feldenkrais praktiseras den på ett enkelt och tydligt sätt.

 

Här är ett intressant inledande samtal till en workshop med en längre serie lektioner & lärande av & med Moshe Feldenkrais Länk[+] (40 minuter)

 

Tags: Biologisk hållning Feldenkraisteori Emotioner

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais