IAPS's definition av smärta

den . Träffar: 2423

Tankar kring smärta och obehag

IAPS’s definition av smärta lyder

IASP är en förkortning av International Association for the Study of Pain. Betydelsen omdefinierades i maj 2020.

En obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse kopplad till – eller liknande det man upplever vid – vävnadsskada eller hotande vävnadsskada.

  • Smärta är alltid en personlig upplevelse som kan påverkas i olika grad av biologiska, psykologiska och sociala faktorer.

  • Smärta och nociception* är två olika saker. Smärta kan inte enbart kopplas till aktivitet i sensoriska neuron.

  • Det är genom erfarenheter i livet individer lär sig vad smärta är.

  • En persons beskrivning av att uppleva smärta ska respekteras.

  • Trots att smärta vanligen är en del i kroppens skyddsmekanismer och anpassning, så kan smärta ha negativa effekter på funktionsförmåga och socialt samt psykologiskt välbefinnande.

  • Att med ord beskriva smärta är enbart ett av många sätt att uttrycka smärta; oförmåga att kommunicera hindrar inte att en människa eller ett djur upplever smärta.

*vävnadsskada

Från Wikipedia:

Smärta kan uppstå av potentiellt skadliga stimuli, som exempelvis vid hög värme eller vid stort mekaniskt tryck. Sådan smärta kallas nociceptiv smärta (och brukar på svenska kallas vävnadsskadesmärta).

Ibland har kroppen svårt att lokalisera smärta och smärtan kan då varseblivas i en annan kroppsdel, vilket kallas refererad smärta (och ett exempel på det är att smärta vid hjärtinfarkt kan upplevas exempelvis ut i vänster arm).

Smärta kan även uppstå vid olika skador eller sjukdomar i själva nervsystemet, både i det perifera nervsystemet, PNS, och i det centrala nervsystemet, CNS, och sådan nervskadesmärta kallas neuropatisk smärta (nervsmärta).

En smärta som kännetecknas av en förändrad nociception, kallas numera nociplastisk smärta.

Om smärthantering